اخبار تازه

پربازدید ها

  کد خبر ۸۳۶ انتشار : ۲۷ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۵۸

  ‌بازاریابی؛ مهم‎ترین مشکل ‌توسعه گیاهان دارویی

  ‌صاحب ایده بومی‌سازی کشت گیاهان دارویی در لرستان گفت: مهم‎ترین مشکل موجود بر سر راه توسعه گیاهان دارویی، بازاریابی محصولات آن است.

  ‌صاحب ایده بومی‌سازی کشت گیاهان دارویی در لرستان گفت: مهم‎ترین مشکل موجود بر سر راه توسعه گیاهان دارویی، بازاریابی محصولات آن است.

  علی‎حسین بیرانوند در گفت‎وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه لرستان، افزود: لرستان با 28 هزار کیلومترمربع وسعت در غرب کشور و در حوزه زاگرس مرکزی واقع شده که به دلیل وجود آب و هوای متنوع و اقلیم مناسب طیف وسیعی از گونه‌های گیاهی دارویی، خوراکی و صنعتی در این استان از قبیل‌ قارچ، سقز، آنقوزه، مستکی(سقزطبیعی)، زدو، کتیرا، گزانگیبن، گزعلفی، گال‌های بلوط(مازو)، آویشن، مرزه وحشی، شکرتیغال، علف گاوزبان، بلوط، بنه، بادام وحشی، پونه، جفت، موسیر، ریواس، زرشک، سریش، کنگر، گردو در آن وجود دارد.

  وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این استان با وجود گسترش و پراکندگی گیاهان دارویی وحشی و فرآورده‌های فرعی بسیار غنی گیاهی هنوز اقدام مؤثری جهت اهلی کردن و کشت آنها در اراضی زراعی به‎صورت اقتصادی انجام نشده و اگر هم به‎صورت موردی انجام شده توسط محققین در سطوح بسیار کم بوده است.

  دانشجوی دکترای تخصصی پ‍ژوهش محور علوم مرتع-گیاهان دارویی تصریح کرد: بر این اساس سرمایه‎گذاری در استان صورت نگرفته و عملکرد مناسبی در خصوص بهره‌برداری پایدار و فرآوری و صادارت این محصولات به خارج از کشور در مقایسه با سایر استان‎ها کسب نکرده است.

  بیرانوند تصریح کرد: گیاهان دارویی به عنوان یکی از مواهب الهی است و چنانچه برنامه‌‏ریزی اصولی در شیوه تولید و بازاریابی آن صورت گیرد، می‌‏تواند علاوه بر درمان بیماری‎ها، سبب ایجاد اشتغال مولد، جلوگیری از تخریب جنگل‎ها و مراتع و حفظ محیط زیست در واقع درمان‌گر دردهای اقتصادی کشور شود.

  وی اضافه کرد: با توجه به بررسی‎ها و تحقیقات به‎عمل آمده، به‎نظر می‎رسد مشکل اصلی در حال حاضر تولید نبوده و مشکل را باید در بازاریابی این محصولات جستجو کرد.

  عضو مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد بیان کرد: از عمده‌‏ترین مشکلات موجود بر سر راه رشد و توسعه گیاهان دارویی، بازاریابی محصولات آن است.

  بیرانوند افزود: بازاریابی صحیح سبب می‌‏شود ‏تا محصولات براساس نیاز مصرف‏‌کنندگان تولید شده و به نحو بهداشتی و موردپسند در اختیار آنان قرار گیرد، لذا ﺗﺪوﯾﻦ راﻫﺒﺮد و ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﻼن در زمینه فروش و بازاریابی گیاهان دارویی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﺰء ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی شرکت دانش‌بنیان کشت و صنعت گیاه‌درمان ولاش لرستان است.

  وی گفت: به‎همین منظور شرکت فعالیت بازاریابی خود را از عطاری‌های سطح شهر بروجرد شروع کرده، چون در اﯾﺮان ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻄﺎریﻫﺎ ﯾﺎ در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺪرن ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ شده- ﺑﺪون ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻣﺸﺨﺺﮐﺮدن ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﮔﯿﺎه و ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫ‎‌ﻬﺎ ﺑ‎دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ از ارزش آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺮاداﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﮔﯿﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

  وی اظهار کرد: در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮوری است ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ‎ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎت و اﯾﺮادات ذﮐﺮ ﺷﺪه ازاﯾﻦﻗﺒﯿﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد درآﯾﺪ.

  صاحب ایده بومی‌سازی کشت گیاهان دارویی در لرستان گفت: ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻄﺎریﻫﺎ، ﺗﻌﯿﯿﻦﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه، ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﺎزار ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﺳﯿﺎﺳتﮔﺬاران ﺻﻨﻌﺖ داروﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﺻﻼح ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ درﮐﺸﻮر و اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.

  انتهای پیام

  این سایت صرفا مطالب مرتبط با کارآفرینی را جمع آوری نموده و به هیچ وجه در پی تایید و یا رد محتوای آنها نیست.
  برچسب ها :بازاریابی